منو
نام قسمت پست الکترونیکی
مدیر کل info@alborztvto.ir
اداره آموزش و پژوهش و برنامه ریزی Moaven_amozesh@alborztvto.ir
اداره امور عمومی و پشتیبانی omomi@alborztvto.ir
معاون اداری و پشتیابی Moaven_edari@alborztvto.ir
اداره سنجش و ارزیابی sanjesh@alborztvto.ir
اداره امور مالی mali@alborztvto.ir
اداره موسسات کارآموزی وآموزشگاه های آزاد azad@alborztvto.ir
حراست herasat@alborztvto.ir
ذیحساب zihesab@alborztvto.ir
مرکز شماره ۱- شهید خدایی markaz1@alborztvto.ir
مرکز شماره ۲ – زیبادشت markaz2@alborztvto.ir
مرکز شماره ۳- شهید رهبری markaz3@alborztvto.ir
مرکز شماره ۴ – خواهران الزهراء alzahra@alborztvto.ir
مرکز شماره ۶- هشتگرد markaz6@alborztvto.ir
مرکز شماره ۷- نظر آباد
markaz7@alborztvto.ir
مرکز شماره ۸- اشتهارد markaz8@alborztvto.ir

سامانه سامد