معرفی مسئولین اداره کل

منو
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 بهزاد غفاری بنام مدیرکل 32539696
2 محمد رضا زیدی معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی 32520258
3 ماهناز کرمی معاون اداری و پشتیبانی 32539898
4 آیت اله حیدری مدیر حراست 32544432
5 کوروش رستمی رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت 34428037 معرفی
6 رحمت داسدار رئیس اداره آموزش، پژوهش و برنامه ریزی 32544430
7 فاطمه رحیمی رئیس اداره موسسات کارآموزی آزاد و مشارکت های مردمی 34486540
8 محمد رضا فعلی رئیس اداره امور عمومی 32539595-1740 معرفی
9 محمود مرادی رئیس اداره امورمالی 32519723 معرفی
10 غلامرضا عبدی رئیس مرکز شهید خدایی 32805616
11 ناصر کاردوست رئیس مرکز تخصصی  شهید رهبری 34450275 معرفی
12 علی معظمی گودرزی رئیس مرکز تخصصی کشاورزی و شیلات زیبادشت 36883930 معرفی 
13 فاطمه شاهی رئیس مرکز خواهران الزهرا 32810600 معرفی
14 شهراد رنجبران رئیس مرکز ساوجبلاغ 44268810  
15 صدیقه نجفی رئیس مرکز نظرآباد 43333768  
16 رضا پیشگاهی رئیس مرکز اشتهارد 37728492  
17 سیروس خوش سیما مسئول روابط عمومی اداره کل 32539595
 
سامانه سامد