#7172
alborz
مدیرکل

تدوین و ارایه الگویی برای ارزیابی درونی و بیرونی موسسات کارآموزی آزاد
نیاز سنجی آموزش های مهارتی بر اساس آمایش سرزمین در سه بخش صنعت ، کشاورزی و خدمات
پژوهش های انجام شده در سال های گذشته