#7168
alborz
مدیرکل

بعد از اعلام نتایج افرادی که حد اقل نمره قبولی ( ۵۰ ) را در ازمون متبی کسب نموده باشند توسط مراکز جهت آزمون عملی معرفی می گردند و آزمون عملی تحت نظارت کمیته ارزشیابی برگزار می گردد.