#7164
alborz
مدیرکل

این آزمون به صورت عملی است و فرد شرکت کننده در حرفه مورد تقاضا می بایست از اتحادیه مربوطه معرفی نامه ارائه نمایند. پس از برگزاری آزمون عملی جهت متقاضی برگ تاییدیه صلاحیت فنی صادر می گردد.