#7162
alborz
مدیرکل

پس از اعلام برگزاری آزمونها در سایت و روزنامه های کثیر الانتشار فرد متقاضی با توجه به شرایط اعلام شده مدارک و فرم ثبت نامی را از طریق پست به یکی از مراکز ۸ گانه ارسال می نمایند. مراکز مدارک دریافتی را بررسی نموده و در صورت تطبیق با موارد مندرج در آگهی جهت صدور کارت و پاسخنامه به اداره سنجش و ارزشیابی معرفی می گردند . پس از تحویل کارت آزمون کتبی برگزار می گردد و بعد از اعلام نتایج در سایت و ارائه به مراکز در صورت احراز نمره قبولی جهت آزمون عملی معرفی می گردند و در صورت کسب حد نصاب نمره قبولی و طی مراحل قانونی جهت صدور کارت به اداره آموزشگاههای آزاد معرفی می گردند.