,

فراخوان شناسایی اشیا و اسناد قدیمی

با عنایت به اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در نظر دارد در راستای تقویت و توسعه فرهنگ مهارت آموزی، ثبت و ضبط میراث معنوی و فرهنگی سازمان، حفظ و نمایش سیر تکامل آموزشهای فنی و حرفه ای در سازمان، معرفی دستاوردها و توانمندی های سازمان، ایج…

دفترچه سه ماهه اول ۹۸

https://www.alborztvto.ir/wp-content/uploads/2019/03/daftarcheh-981.pdf

خلاصه و اهم عملکرد سال ۹۷

https://www.alborztvto.ir/wp-content/uploads/2019/03/amalkard-97.pdf