ورود توسط alborz

برگزاری دوره های آموزشی مهارت فنی و حرفه ای

عنوان خدمت:برگزاری دوره های آموزشی مهارتی فنی و حرفه ای شناسه خدمت :۱۸۰۵۱۰۴۵۰۰۰ نوع خدمت: •خدمت به شهروندان (G2C)                   •خدمت به کسب و کار (G2B)                               •خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G) شرح خدمت:این فرایند جهت ارائه خدمت جهت […]

اعزام به مسابقات جهانی مهارت

عنوان خدمت:اعزام به مسابقات جهانی مهارت شناسه خدمت :۱۸۰۵۱۰۴۷۱۰۳ نوع خدمت: •خدمت به شهروندان (G2C)                       •خدمت به کسب و کار (G2B)                      خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G) شرح خدمت:این فرایند جهت ارائه خدمت جهت اعزام به مسابقات جهانی مهارت شامل مراحل زیر است: برگزاری اردوی […]

برگزاری مسابقات مهارت معلولین

عنوان خدمت:برگزاری مسابقات مهارت معلولین شناسه خدمت :۱۸۰۵۱۰۴۷۱۰۲ نوع خدمت: •خدمت به شهروندان (G2C)                           •خدمت به کسب و کار (G2B)                      خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G) شرح خدمت:این فرایند جهت ارائه خدمت جهت برگزاری مسابقات مهارت معلولین  شامل مراحل زیر است: […]

مسابقات برگزاری آزاد مهارت

عنوان خدمت:برگزاری مسابقات آزاد  مهارت شناسه خدمت :۱۸۰۵۱۰۴۷۱۰۱ نوع خدمت: •خدمت به شهروندان (G2C)                          •خدمت به کسب و کار (G2B)                           خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G) شرح خدمت:این فرایند جهت ارائه خدمت جهت برگزاری مسابقات ملی مهارت شامل مراحل زیر است ثبت نام متقاضیان […]

برگزاری مسابقات ملی مهارت

عنوان خدمت:برگزاری مسابقات ملی مهارت شناسه خدمت :۱۸۰۵۱۰۴۷۰۰۰ نوع خدمت: •خدمت به شهروندان (G2C)                              •خدمت به کسب و کار (G2B)                      خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G) شرح خدمت:این فرایند جهت ارائه خدمت جهت برگزاری مسابقات ملی مهارت  شامل مراحل زیر است ثبت نام متقاضیان و کارشناسان در مسابقات فرآیند برگزاری المپیاد در سه سطح شهرستانی ،استانی […]