منو

پیش ثبت نام دوره های ویژه شاغلین واحد صنعتی و صنوف در محل مراکز آموزشی

مدیر/ مسئول محترم بنگاه اقتصادی:به منظور معرفی شاغلین محترم شرکت یا بنگاه اقتصادی مربوطه برای شرکت در دوره های مهارتی که به صورت محدود در محل مرکز آموزش فنی و حرفه ای برگزار خواهد شد، نسبت به تکمیل اطلاعات خواسته شده در این صفحه و در پایان از طریق گزینه ارسال نسبت به ارسال آن اقدام نمایید:
 • نام بنگاه اقتصادیزمینه فعالیتشماره پروانه کسب یا بهره برداریتاریخ پروانه کسب یا بهره برداریتعداد افراد شاغل در بنگاه 
 • نام و نام خانوادگیشماره شناسنامهکد ملینام پدرتاریخ تولد 
 • تلفن همراهتلفن ثابت 
 • نام استاننام شهرستاننام شهر 
 • لطفا دوره های مورد نظر را بر اساس نیاز سنجی انجام شده انتخاب و در جدول ذیل درج نمایید: کد 11-ارزیابی ایمنی و حریق- 60 ساعت- 97/9/22-97/10/27- روزهای پنج شنبه کد 12-کمکهای اولیه-19ساعت- 97/9/21- 97/10/12-روزهای چهارشنبه کد 13-تعمیر لوازم خانگی حرارتی و گردنده -40ساعت-97/8/2-97/10/12 - روزهای چهارشنبه کد 14-کارآفرینی با ردیکرد kab سطح مقدماتی-50 ساعت- 97/8/2تا97/10/22- روزهای پنج شنبه
  کد دورهنام و نام خانوادگی مهارت آموزانشماره تماس مهارت آموز 
  افزودن یک ردیف جدید
 • لطفا دوره های مورد نظر را بر اساس نیاز سنجی انجام شده انتخاب و در جدول ذیل درج نمایید: کد 21-هیدرولیک مقدماتی- به مدت40 ساعت-97/9/7تا97/10/26 -روزهای چهارشنبه کد 22- برنامه نویسی به زبان اس 7 گراف- به مدت 48 ساعت- 97/9/7تا97/10/26- روزهای چهارشنبه کد 23-کاربری وایرکات- به مدت 30 ساعت-97/9/7 تا97/10/12- روزهای چهارشنبه کد 24- طراحی با نرم افزار سالید ورک-به مدت 30 ساعت-97/9/7تا97/10/12روزهای چهارشنبه
  کد دورهنام و نام خانوادگی مهارت آموزانشماره تماس مهارت آموز 
  افزودن یک ردیف جدید
 • لطفا دوره های مورد نظر را بر اساس نیاز سنجی انجام شده انتخاب و در جدول ذیل درج نمایید: کد31-انجام عملیات کمکهای اولیه-28ساعت-97/8/2تا97/9/21- روزهای چهارشنبه کد 32-الزامات و آئین نامه های بهداشت و ایمنی - 20ساعت-97/8/3تا97/9/1- روزهای پنج شنبه کد 33-ارزیابی خطرات در محیط حادثه و حریق -21ساعت- 97/9/2تا 97/10/19- روزهای چهارشنبه کد 34- آمادگی در مقابله با بلایای طبیعی و انسانی-40 ساعت- 97/9/8تا 97/1027- روزهای پنج شنبه کد 35-بازرسی و کنترل ایمنی و بهداشت روانی محیط کار -19ساعت- 97/10/26تا 97/11/24- روزهای چهارشنبه 5sکد 35-ساماندهی محیط کار -50ساعت- 97/8/2تا 97/9/14- روزهای چهار شنبه و پنج شنبه
  کد دورهنام و نام خانوادگی مهارت آموزانشماره تماس مهارت آموز 
  افزودن یک ردیف جدید
 • لطفا دوره های مورد نظر را بر اساس نیاز سنجی انجام شده انتخاب و در جدول ذیل درج نمایید: کد 41-کار با نرم افزار سالیدورک- 100 ساعت- 97/8/1 تا97/10/16- روزهای یک شنبه ها و سه شنبه ها کد42-کار با نرم افزار کتیا - 92 ساعت- 97/8/2 تا97/12/13- روزهای دوشنبه ها کد 43- بکارگیری HSE در صنایع- 40ساعت- 97/8/2تا97/8/30 - روزهای دوشنبه ها و چهار شنبه ها کد44- برنامه نویسی PLCS7-300 با دستورات پایه- 80 ساعت-97/8/5تا 97/9/26- روزهای شنبه و دوشنبه کد 45-آزمایش قطعات صنعتی با مایع نافذ(PT) 100-97/8/5تا 97/9/26ساعت- روزهای پنج شنبه
  کد دورهنام و نام خانوادگی مهارت آموزانشماره تماس مهارت آموز 
  افزودن یک ردیف جدید

سامانه سامد