منو
نام سازمان پایگاه های اینترنتی
پرتال سازمان فنی وحرفه ای کشور www.portaltvto.com
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور www.irantvto.ir
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز www.alborztvto.ir
مرکز شماره یک شهید خدایی www.c1.alborztvto.ir
مرکز شماره دو زیبادشت www.c2.alborztvto.ir
مرکز شماره سه شهید رهبری www.c3.alborztvto.ir
مرکز شماره چهار خواهران الزهراء www.c4.alborztvto.ir
مرکز شماره شش هشتگرد www.c6.alborztvto.ir
مرکز شماره هفت نظرآباد www.c7.alborztvto.ir
مرکز شماره هشت اشتهارد www.c8.alborztvto.ir

سامانه سامد

نشانی

کرج، میدان آیت الله طالقانی، طالقانی شمالی، جنب دادگستری
تلفن تماس: 32539595-32539494 (026)
فکس: 32519611 (026)
صنـدوق پستی: 3487-31535

RSS Feed