منو

نظارت برمدارک مربوط به اطلاعات موسسان ومدیران ومربیان

فرآیند خدمت:

۱-    پایش وبه روز رسانی اطلاعات موسس ، مدیر ، مربی در پرتال براساس مستندات موجود توسط مرکز

۲-    بررسی وتایید اطلاعات موسس ، مدیر، مربی در پرتال براساس مستندات موجود توسط مرکز

۳-    بررسی وتایید اطلاعات موسس ، مدیر ، مربی درپرتال براساس مستندات موجود توسط کارشناس اداره کل

لینک سایت:

                                                                                                   http://www.portaltvto.com/

ورود با user موسس/مربی یا مدیر/ کارشناس مرکز/کارشناس اراده کل مقدور است

زمانبدی انجام خدمت : مدت زمان انجام کار

روش ارائه خدمت : الکترونیکی

مدارک لازم : پرونده موسس/ مدیر / مربی موجود در مرکز

نمونه فرم ها : ندارد

سامانه سامد