منو

نظارت براماکن آموزشگاه های آزاد

فرآیند خدمت:

۱- حضور فیزیکی بازرس آموزشگاه آزاد در آموزشگاه ها و بررسی مکان و تجهیزات آموزشگاه

۲-تکمیل فرم بازرسی

۳-تطابق اطلاعات مندرج درپرتال با مکان  و تجهیزات آموزشگاه

  لینک سایت:

 http://www.portaltvto.com/

ورود با user   کارشناس آموزشگاه آزاد مرکز و اداره کل

زمانبدی انجام خدمت : مدت زمان انجام کار

روش ارائه خدمت : حضوری والکترونیکی

مدارک لازم برای انجام خدمت : ندارد

نمونه فرم ها: فرم بازرسی

آدرس محل خدمت : مراکز شهرستانها واداره کل

 

سامانه سامد