معرفی مسئولین اداره کل

منو
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس شرح وظایف
1 تقی غیاثی تبار مدیرکل 32539696 شرح وظایف مدیر کل
2 علیرضا مهرابی معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی 32520258 شرح وظایف معاون آموزش
3 آیت اله حیدری معاون اداری و پشتیبانی 32539898 شرح وظایف معاون اداری و پشتیبانی
4 اسماعیل غفاری مدیر حراست 32544432 شرح وظایف مدیر حراست
5 محمدرضا زیدی رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت 32519616 شرح وظایف رئیس سنجش و ارزشیابی
6 رحمت داسدار رئیس اداره آموزش، پژوهش و برنامه ریزی 32544430 شرح وظایف رئیس اداره آموزش
7 فریبا مهدی پور رئیس اداره موسسات کارآموزی آزاد و مسئول میز خدمت استان 32519813 شرح وظایف رئیس اداره موسسات کارآموزی آزاد
8 اسماعیل غفاری رئیس اداره امور عمومی 32544434 شرح وظایف رئیس اداره امور عمومی
9 محمد بابایی سمسار رئیس اداره امورمالی 32519723 شرح وظایف رئیس اداره امور مالی
10 محمد محمودی رئیس مرکز شهید خدایی 32805616 شرح وظایف رئیس مرکز شهید خدایی
11 ناصر کاردوست رئیس مرکز تخصصی  شهید رهبری 34450275 شرح وظایف رئیس مرکز شهید رهبری
12 علی پورجعفر رئیس مرکز تخصصی کشاورزی و شیلات زیبادشت 36883930 شرح وظایف رئیس مرکز زیبادشت
13 ماهناز کرمی رئیس مرکز خواهران الزهرا 32810600 شرح وظایف رئیس مرکز خواهران الزهراء
14 ناصر محمدی رئیس مرکز ساوجبلاغ 44268810 شرح وظایف رئیس مرکز ساوجبلاغ
15 صدیقه نجفی رئیس مرکز نظرآباد 43333768 شرح وظایف رئیس مرکز نظر آباد
16 عبدالحسین پازکی رئیس مرکز اشتهارد 37728492 شرح وظایف رئیس مرکز اشتهارد
17 سیروس خوش سیما مسئول روابط عمومی اداره کل 32539696
شرح وظایف مسئول روابط عمومی

نشانی

کرج، میدان آیت الله طالقانی، طالقانی شمالی، جنب دادگستری
تلفن تماس: 32539595-32539494 (026)
فکس: 32519611 (026)
صنـدوق پستی: 3487-31535

RSS Feed