منو

نام  و نام خانوادگی :  ماهناز کرمی
عنوان پست سازمانی : معاون اداری و پشتییانی
محل خدمت :

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز

شماره تلفن داخلی/مستقیم  :

مستقیم                     ۳۲۵۳۹۸۹۸-۰۲۶

داخلی                          ۱۷۳۴

۳۲۵۳۹۵۹۵  و ۳۲۵۳۹۴۹۴

آخرین مدرک تحصیلی:

شرح وظایف :

– نظارت بر حسن اجرای کار و کنترل کار ادارات و واحدهای تحت سرپرستی و ایجاد هماهنگی بین ادارات

– شرکت در جلسات مربوط به حوزه اداری ، مالی و پشتیبانی و اجرای مصوبات

بررسی و مطالعه نیازهای آموزشی کارکنان منطقه بر اساس حداکثر بازدهی پرسنل و ارائه پیشنهادات لازم به مدیرکل

– نظارت و برنامه ریزی امور مربوط به المپیاد و مسابقات ملی مهارت

– اقدام در تجهیز مراکز و واحدها از لحاظ وسایل اداری و کارگاهی (ابزار ، تجهیزات ، مواد مصرفی و … )

–  مطالعه و بررسی گردش کار حوزه تحت سرپرستی به منظور ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود کیفیت روشهای انجام کار

–  مطالعه کلیه قوانین ، بخشنامه ها و آئین نامه های موجود و نظارت بر رعایت کلیه امور مذکور

– تجزیه و تحلیل و مطالعه روش های پیشنهادی از طریق روسای تحت سرپرستی به منظور روش های موجود و ارائه راهکارهای مطلوب به مقام مافوق

– نظارت ، مراقبت و پیگیری لازم بر امور کارپردازی ، انبار و حساب اموال 

– نظارت و پیگیری تهیه تنظیم حساب ، گزارش عملکرد و درآمد و هزینه و حفظ اسناد و دفاتر مالی برابر دستوالعمل های مربوطه

–  پیگیری در امر تهیه حساب سپرده و اوراق بهادار

– پیگیری اعتبارات تخصیص یافته از ستاد و نظارت بر حفظ و تأیید کلیه اسناد و دفاتر مالی

برگزاری و تشکیل جلسات و کمیسیون‌هایی در زمینه رسیدگی به مشکلات اداری و امور عمومی کارکنان و ارائه پیشنهادهای مؤثر در این زمینه؛

– شرکت در جلسات مربوط و اظهار نظر و ارائه گزارش در صورت لزوم؛

– سازماندهی روابط واحدهای تابعه با سایر واحدها در راستای تحقق اهداف سازمان

 –  نظارت بر تهیه و تنظیم اسناد هزینه داخلی و خارجی ؛

 نظارت بر نحوه ورود و خروج کارکنان و تهیه گزارش‌های تحلیلی موردی و ادواری؛

– نظارت بر تأمین رفاه و تأمین اجتماعی کلیه کارکنان و حسن اجرای طرح‌های رفاهی در چارچوب قوانین و مقررات؛

– نظارت بر انجام کلیه امور مربوط به مزایده و مناقصه؛

نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوطه به نظام هماهنگ، خدمات کشوری و سایر مقررات استخدامی و سایر مصوبات

 – تهیه گزارش از کلیه فعالیت های انجام شده جهت ارائه به مافوق

– انجام سایر امور محوله در محدوده وظایق شغل که از طرف مافوق ارجاع می شود

سامانه سامد