منو

نام  و نام خانوادگی :  علی پورجعفر
عنوان پست سازمانی : معاون آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی
محل خدمت :

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز

شماره تلفن داخلی/مستقیم  :

مستقیم                     ۳۲۵۲۰۲۵۸-۰۲۶

داخلی                                         ۱۷۱۶

۳۲۵۳۹۵۹۵  و ۳۲۵۳۹۴۹۴ -۰۲۶

 

آخرین مدرک تحصیلی:

فوق لیسانس

شرح وظایف :

نظارت بر حسن اجرای کار در واحدهای تحت سرپرستی

– انجام مطالعات لازم در زمینه بازنگری و ارزشیابی فعالیت های پژوهشی با توجه به خط مشی کلی سازمان

– همکاری با مدیر کل منطقه در برنامه ریزی و مشارکت در تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی مراکز ثابت ، سیار ، آموزش های روستائی ، صنایع ، مشاوره آموزشی و هدایت آموزشی (رشته های فنی مهندسی –خدماتی – کشاورزی و صنایع غذایی )

– نظارت و کنترل کار ادارات و واحدهای تحت سرپرستی و ایجاد هماهنگی بین ادارات

– تدوین پیشنهاد اصول کلی برنامه های آموزشی و نظارت بر اجرای آنها پس از تصویب

– شرکت در جلسات مربوط به اموزش و برنامه های آموزشی و اجرای مصوبات

– مطالعه و بررسی نیازهای آموزشی استان و ایجاد و تجهیز مراکز آموزشی با همکاری کارشناسان

– نظارت و برنامه ریزی امور مربوط به المپیاد و مسابقات ملی مهارت

– اقدام در تجهیز مراکز و واحدها از لحاظ وسایل آزمایشگاهی و کارگاهی (ابزار ، تجهیزات ، مواد مصرفی و … )

– ایجاد ارتباط با کارخانجات ، سازمان ها و شرکت های مختلف به منظور تهیه و تدوین کتب ، جزوات آموزشی و استانداردهای مهارتی و نیازسنجی )

 – تهیه گزارش از کلیه فعالیت های انجام شده جهت ارائه به مقام مافوق

– انجام سایر امور محوله مربوطه که از طرف مقام مافوق ارجاع می شود

سامانه سامد