منو
ردیف نام ونام خانوادگی عناوین پژوهشهای انجام شده / سال انجام آن
۱ صدیقه نجفی ۱-پایان نامه کارشناسی ارشد/ نحوه عملکرد باکتری اسیدی تیو باسیلیسیوس فروکسیدانس بر ماشینکاری فلزات مختلف و مقایسه با نتایج آزمایش(سال ۹۶)
۲ سمیرا کهن خاکی ۱٫ شناسایی عوامل حیاتی موفقیت تجارت سیار با رویکرد تفسیری (سال ۹۴)

۲٫کارشناسی/تحلیل   نیروهای وارده بر تیر های ریلی ریتز با استفاده از روش EFQM (سال ۸۹)

۳٫ کارشناسی ارشد / شناسایی عوامل موثر در موفقیت  زنجیره تامین سبز (سال۹۳)

۳ الهام مشهدلو ۱- پایان نامه کارشناسی/ معیارهای قابل اندازه گیری برای سنجش میزان موفقیت شبکه های اجتماعی (سال ۹۰)
۴ فاطمه شاهی
۵ سید قاسم حسینی ۱-پایان نامه کارشناسی/ نیروگاههای هسته ای و پست فشار قوی (سال۹۳)
۶ اسلام رنجبر ۱-پایان نامه کارشناسی/ بررسی ارقام های پر محصول سویا و لاین های جدید با عملکرد بالا(سال ۸۰)

۲-پایان نامه کارشناسی ارشد/ بررسی اثرات پرتو تابی بر روی ارقام جدید و پر محصول گلرنگ (سال ۹۳)

۷ هادی دیرباز ۱-پایان نامه کارشناسی/ ارزیابی خطوط انتقال نفت(سال۸۸)
۸ محمد رضا فعلی ۱٫ بررسی عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز(طرح پژوهشی)  /سال ۹۳

۲٫ بررسی عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز(مقاله) / سال ۹۵

۹ مهران قاسمعلیپور ۱٫بررسی شرایط طرفین معامله در حقوق ایران فرانسه انگلستان وفقه امامیه
۱۰ محمود مرادی ۱٫ مقایسه تطبیقی آموزشهای فنی و حرفه ای با آموزشهای طرح پتروشیمی
۱۱ مینا زمان زاد ۱٫خاتم کاری
۱۲ شبنم شیرازی میگون ۱٫تدوین استاندارد تاپستری(بافنده گلیم تابلویی)

۲٫ تدوین پودمان طراحی لوگو

۱۳ پروانه یزدی ۱٫بررسی همدلی وروابط اجتماعی در هوش هیجانی ورابطه آن با کارآفرینی
۱۴ معصومه گوهری ۱٫ارزیابی صدا در صنایع پزشکی سوپا وطراحی مافلرها

۲٫بررسی وتعیین لباس کار وتجهیزات حفاظت فردی  ایمن برای مربیان حرفه های مختلف فنی وحرفه ای

۳٫بررسی استانداردهای درخواستی صنایع وپیشنهاد ۸ عنوان شایستگی در گروه ایمنی وبهداشت

۴-بررسی تجهیزات وابزار کار کلیه کارگاههای مراکز مختلف اداره کل فنی وحرفه ای و رائه پیشنهادات ابزار وتجهیزات

۱۵ زهرا کلانتری محمود آبادی ۱٫تمدن مایاها

۲٫لباسهای دوره روکوکو

۳٫مکانهای باستانی میبد

سامانه سامد