منو

فرآیند و مراحل انجام خدمت مشاوره آموزشی و هدایت شغلی

۱-      مراجعه متقاضی به پورتال آموزش فنی وحرفهای

۲-      انتخاب بخش مشاوره الکترونیک

۳-      ثبت نام و درج مشخصات در سامانه

۴-      انتخاب نوع مشاوره:

                  الف) حضوری{انتخاب نوع خدمت درخواستی{:

                                ۱- درخواست مذاکره حضوری با مشاور.

                               ۲-  حضور در کارگاه جهت آشنایی با حرفه.

                 ب) الکترونیک{انتخاب نوع خدمت درخواستی{:

                              ۱-  هدایت شغلی

                             ۲- هدایت آموزشی

۵-      دریافت معرفی نامه از پورتال.

لینک سایت:     www.portaltvto.com

 زمانبندی انجام خدمت: مدت زمان انجام کار

روش ارائه خدمت: به دو روش حضوری و غیر حضوری بسته به نوع انتخاب متقاضی.

مدارک لازم برای انجام خدمت: کپی شناسنامه و کارت ملی، معرفی نامه اخذ شده از پورتال.

آدرس محل خدمت: با توجه به شهرستان محل ارائه خدمت از طریق سایت به متقاضی اعلام میشود.

سامانه سامد