منو

نام  و نام خانوادگی :  بهزاد غفاری بنام
عنوان پست سازمانی : مدیرکل
محل خدمت :

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز

شماره تلفن داخلی/مستقیم  :

مستقیم                     ۳۲۵۳۹۶۹۶-۰۲۶

داخلی                            ۱۷۳۰

۳۲۵۳۹۵۹۵  و ۳۲۵۳۹۴۹۴ -۰۲۶

آخرین مدرک تحصیلی:

فوق لیسانس

شرح وظایف :

تقسیم کار بین کارکنان واحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن جریان

– نظارت در تهیه و تنظیم برنامه و بودجه منطقه بر اساس امکانات و نیازهای منطقه در قالب قوانین و دستورالعمل های مربوطه و پیشنهاد آن به مراجع تصمیم گیرنده جهت بررسی و تصویب

– نظارت در امر پیش بینیو برآورد احتیاجات مالی ، اداری ، آموزشی منطقه به منظور تهیه و تنظیم بودجه استان با همکاری واحدهای ستادی

-نظارت بر امر آموزش های مهارتی در بخش های صنعت ، خدمات و کشاورزی در استان

– نظارت بر تدوین اصول کار برنامه های اداری ، مالی و آموزشی منطقه

– نظارت بر بنگاههای اقتصادی در جهت بهبود وضعیت آموزش و اشتغالزایی در استان

–  نظارت بر جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز

– نظارت در تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه های آموزشی فنی منطقه و ارائه آن به واحد ذیربط ستادی به منظور نیل به اهداف و برنامه های کلی سازمان

–  ایجاد ارتباط با شوراهای کارگری به منظور همکاری و همفکری در زمینه آموزش کارگران

– ایجاد ارتباط موثر با تشکیلات شاغلین ( مجمع امور صنفی خانه صنعت و معدم ، اتاق بازرگانی و… ) به منظور ارتقاء سطح آموزش شاغلین

– ایجاد ارتباط با دانشگاهها جهت توسعه آموزش های فنی و حرفه ای دانشجویان

– تشکیل جلسات ، کمیته ها و هیأت ها و … در محدوده وظایق شغلی

– تهیه گزارش از کلیه فعالیت های انجام شده جهت ارائه به مقام مافوق

– انجام سایر امور محوله مربوطه که از طرف مقام مافوق ارجاع می شود

 

سامانه سامد