منو

فعالیتهای فوق برنامه در استان:

  • میزبانی از گردهمایی صد نفر از روسای مراکز کشور
  • برگزاری آزمونهای انتخابی اردوهای مرحله اول مسابقات جهانی ابوظبی
  • همکاری در تهیه لیستهای مواد مصرفی برای کل کشور با معاونت آموزش سازمان
  • همکاری در تهیه لیست تجهیزات آموزشی برای کل کشور با معاونت آموزش سازمان
  • برگزاری اردوهای آماده سازی مرحله دوم مسابقات جهانی ابوظبی
  • برگزاری اردوهای آماده سازی نهایی مسابقات جهانی ابوظبی
  • برگزاری آزمون جامع مدیران خودرو با حضور معاون آموزش سازمان و مسئولین شرکت مدیران خودرو
  • همکاری با دفتر پژوهش و برنامه ریزی سازمان برگزاری کارگاه آموزشی تجزیه و تحلیل شغل در شرکت ماموتنشانی

کرج، میدان آیت الله طالقانی، طالقانی شمالی، جنب دادگستری
تلفن تماس: 32539595-32539494 (026)
فکس: 32519611 (026)
صنـدوق پستی: 3487-31535

RSS Feed