منو

صدور پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد

 فرآیند و مراحل انجام خدمت:

۱- معرفی مکان آموزشی توسط متقاضی که دارای موافقت نامه اصولی است به مرکز و ثبت در پورتال

۲- بررسی و معرفی به اداره اماکن توسط کارشناس مرکز در پورتال

۳-درج نام آموزشگاه در پورتال توسط متقاضی

۴-بررسی و تایید نام آموزشگاه توسط کارشناس مرکز و اداره کل

۵- ثبت تایید صلاحیت مکان و موسس در پورتال

۶- بررسی تجهیزات آموزشی توسط بازرس مرکز و ثبت در پورتال

۷- معرفی مدیر و مربی توسط موسس در پورتال

۸- اعلام برنامه کاری در پورتال توسط آموزشگاه

۹- پرداخت فیش الکترونیکی

۱۰- انتخاب عناوین حرفه های آموزشی در پورتال بر اساس تجهیزات و مکان آموزشگاه

۱۱- تایید مراحل توسط کارشناس مرکز و اداره کل و صدور پروانه تاسیس توسط اداره کل

لینک سایت: www.portaltvto.com/tasis/login

توضیح : با کد رهگیری موسس قابل ورود میباشد و یا با یوزر کارشناس مرکز یا اداره کل قابل دسترسی میباشد.

زمانبندی انجام خدمت:
مدت زمان انجان کار
مدارک لازم برای انجام خدمت:
موافقت نامه اصولی
روش ارائه خدمت:
حضوری و الکترونیکی
نمونه فرمها:

سامانه سامد