منو

صدورمجوز(صدور موافقت نامه اصولی)

فرآیند مراحل خدمت :

۱-مراجعه به مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان مربوطه

۲-تکمیل فرم اولویت بندی متقاضیان تاسیس آموزشگاه فنی وحرفه ای آزاد

۳-درصورت اخذ حد نصاب امتیاز ،تکمیل پرونده وارائه به مسئول مربوطه درمرکز

۴-مراجعه به سایت وثبت درخواست درپرتال و دریافت کد رهگیری

۵-تکمیل طرح توجیهی مربوطه به رشته مربوطه وبارگذاری درپرتال وتکمیل سایر اطلاعات خواسته شده

۶-معرفی متقاضی به اداره بهداشت ودادگستری جهت دریافت گواهی عدم اعتیاد وعدم سوءپیشینه

۷- دریافت مدارک و تکمیل پرونده درمرکز وارسال به اداره کل جهت طرح در هئیت نظارت استان وحراست اداره کل جهت تایید صلاحیت فردی

۸- بررسی وتایید اطلاعات پرتال توسط کارشناس مرکز وصدور موافقت نامه اصولی

لینک پرتال :

زمانبدی انجام خدمت: مدت زمان انجام کار

روش ارائه خدمت : حضوری والکترونیکی

مدارک لازم : کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی ، کارت پایان خدمت، مدرک تحصیلی ، عکس پرسنلی ، گواهی عدم اعتیاد وعدم سوءپیشینه

نمونه فرم ها : طرح توجیهی ، فرم اولویت بندی متقاضیان

آدرس محل خدمت : مراکز آموزش فنی وحرفه ای سطح استان ( شهرستان ها)

سامانه سامد