منو

صدور ابلاغ مدیریت ومربیگری

 فرآیند خدمت:

۱-ثبت درخواست ابلاغ مدیریت یا مربیگری توسط موسس درپرتال

۲- معرفی مربی یا مدیر توسط موسس به دادگستری و بهداشت جهت دریافت گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد

۳-تشکیل پرونده وتحویل مدارک مربی یا مدیر به کارشناس مرکز

۴-ثبت سایر اطلاعات توسط مدیر ویا مربی درپرتال

۵-بررسی وتائید مستندات پرونده با اطلاعات مندرج درپرتال توسط کارشناس مرکز وارسال پرونده به اداره کل

۶- بررسی مستندات پرونده ومندرجات پرتال توسط کارشناس اداره کل و ارسال به حراست

۶- تایید صلاحیت مدیر یا مربی توسط حراست اداره کل

۷-  تایید نهایی در پرتال وصدور ابلاغ مدیریت ویا مربیگری توسط کارشناس اداره کل

لینک سایت:

http://www.portaltvto.com/

ورود با user  موسس/مربی یا مدیر/ کارشناس مرکز/کارشناس اراده کل مقدور است

زمانبدی انجام خدمت : مدت زمان انجام کار

روش ارائه خدمت : حضوری والکترونیکی

 مدارک لازم : کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی ، کپی کارت پایان خدمت، مدرک تحصیلی ، عکس پرسنلی ، گواهی عدم اعتیاد وعدم سوءپیشینه، کارت پایان خدمت ، گواهی نامه دوره مدیریت آموزشی برای مدیر وپداگوژی برای مربی ، گواهینامه دوره آموزش icdl

نمونه فرم ها : ندارد

آدرس محل خدمت : مراکز واداره کل

سامانه سامد