شماره و نشانی اداره کل

منو

نشانی:

کرج- میدان طالقانی- طالقانی شمالی- جنب دادگستری – کدپستی: 2144974115

شماره تلفن:

32539595- 32539494

تلفن گویا:

167

ایمیل:info@alborztvto.ir

سامانه سامد

نشانی

کرج، میدان آیت الله طالقانی، طالقانی شمالی، جنب دادگستری
تلفن تماس: 32539595-32539494 (026)
فکس: 32519611 (026)
صنـدوق پستی: 3487-31535

RSS Feed