منو

سفارش چاپ بنر

متقاضی محترم لطفا سفارش چاپ بنر خود را از طریق تکمیل و ارسال این فرم ارائه فرمایید و پس از تسویه حساب مالی و واریز وجه مربوطه به حساب خزانه دولت امکان تحویل وجود دارد:
  • عنوان بنرطولعرض 
    افزودن یک ردیف جدید

سامانه سامد