منو

سفارش چاپ بنر

متقاضی محترم لطفا سفارش چاپ بنر خود را از طریق تکمیل و ارسال این فرم ارائه فرمایید و پس از تسویه حساب مالی و واریز وجه مربوطه به حساب خزانه دولت امکان تحویل وجود دارد:
  • عنوان بنرطولعرض 
    افزودن یک ردیف جدید

سامانه سامد

نشانی

کرج، میدان آیت الله طالقانی، طالقانی شمالی، جنب دادگستری
تلفن تماس: 32539595-32539494 (026)
فکس: 32519611 (026)
صنـدوق پستی: 3487-31535

RSS Feed