منو

نام  و نام خانوادگی :  فریبا مهدی پور
عنوان پست سازمانی : سرپرست اداره موسسات کارآموزی آزاد و مشارکتهای مردمی
محل خدمت :

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز

شماره تلفن داخلی/مستقیم  :

مستقیم                  ۸۶۴۳۷۸ ۳۲-۰۲۶

                              

آخرین مدرک تحصیلی:

  لیسانس

شرح وظایف :

–  تقسیم کار بین کارکنان حوزه تحت سرپرستی و نظارت بر حسن انجام امور

–  مطالعه کلیه قوانین ، بخشنامه ها و آئین نامه های موجود و نظارت بر رعایت کلیه موارد مذکور

مراقبت در اجرای صحیح مقررات و آئین نامه ها و ایجاد هماهنگی در جهت اجرای دقیق ضوابط

ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی و ارائه نتایج حاصله به مدیرکل

نظارت بر نحوه صدور پروانه تأسیس ، کارت مربیگری و ابلاغ گزارش به مدیریت

– نظارت بر نحوه اجرای طرح اعتبار بخشی در موسسات مجری و ارائه گزارش به هیأت نظارت استان

– ارائه طرح ها و برنام های لازم به منظور ارتقاء سطح مهارت آموزی و چگونگی استفاده بهینه از امکانات موجود

– اخذ گزارش فعالیت موسسات کارآموزی آزاد و انجام بررسی های لازم در زمینه عملکرد موسسات مذکور و مقایسه آن با هدف های مورد نظر

– تشکیل جلسات هیأت نظارت استان و پیگیری اجرای دقیق مصوبات در چارچوب ضوابط و مقررات

– ایجاد ارتباط و هماهنگی با تشکل های غیردولتی ، کانون ها و انجمن های صنفی در جهت توسعه و ارتقاء کیفیت فعالیت های آموزشی در موسسات کارآموزی آزاد

– شرکت در جلسات ، کمیته ها و کمیسیون ها بر حسب وظیفه و با تأیید مقام مافوق

-بررسی و پیگیری اخذ مشوق ها ، اعتبارات تخصیصی و موافقت نامه های تسهیلاتی برای موسسات کارآموزی آزاد

– نظارت و رسیدگی بر عملکرد مراکز تابعه در حوزه موسسات کارآموزی آزاد

– نظارت بر چگونگی تعیین میزان شهریه موسسات کارآموزی آزاد و ارائه گزارش به هیأت نظارت استان

– ارتباط و تعامل با دستگاههای اجرائی ذیربط استان

– تهیه گزارش از کلیه فعالیت های انجام شده جهت ارائه به مقام مافوق

– انجام سایر امور محوله مربوطه که از طرف مقام مافوق ارجاع می شود

سامانه سامد