منو

نام  و نام خانوادگی :  محمد رضا فعلی
عنوان پست سازمانی : رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانی
محل خدمت :

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز

شماره تلفن داخلی/مستقیم  :

مستقیم             ۳۲۵۴۴۴۳۴-۰۲۶

داخلی                      ۱۷۴۰

۳۲۵۳۹۵۹۵  و ۳۲۵۳۹۴۹۴

آخرین مدرک تحصیلی:

 فوق لیسانس

شرح وظایف :

–  تقسیم کار بین کارکنان حوزه تحت سرپرستی و نظارت بر حسن انجام امور

–  بررسی و مطالعه نیازهای آموزشی کارکنان منطقه بر اساس حداکثر بازدهی پرسنل و ارائه پیشنهادات لازم به مدیرکل

–  مطالعه و بررسی گردش کار حوزه تحت سرپرستی به منظور ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود کیفیت روشهای انجام کار

–  مطالعه کلیه قوانین ، بخشنامه ها و آئین نامه های موجود و نظارت بر رعایت کلیه امور مذکور

– تجزیه و تحلیل و مطالعه روش های پیشنهادی از طریق کارشناسان حوزه تحت سرپرستی به منظور روش های موجود و ارائه راهکارهای مطلوب به مقام مافوق

-مراقبت در اجرای صحیح مقررات اداری در منطقه از طریق تهیه و صدور دستورالعمل های لازم

– نظارت بر امور کارپردازی در خصوص نحوه خرید کالا و خدمات طبق مقررات مربوطه

– بررسی درخواستهای خرید کالاو خدمات و ارائه نظر جهت اطلاع مدیر منطقه

– نظارت بر امور سمعی و بصری ، چاپ و تکثیر و فعالیت های دبیرخانه در منطقه

– بررسی در خصوص نیازهای پرسنل واحدهای آموزشی ، اداری و خدماتی و ارائه درخواست آنان به مدیرکل

– ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی و ارائه نتایج حاصله به مدیرکل

– تهیه گزارش از کلیه فعالیت های انجام شده جهت ارائه به مقام مافوق

سامانه سامد