منو

نام  و نام خانوادگی : محمدرضا زیدی
عنوان پست سازمانی : رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت
محل خدمت :
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز
شماره تلفن داخلی/مستقیم  :

مستقیم                                  ۳۲۵۳۹۵۹۵-۰۲۶

داخلی

۱۷۲۳

 

آخرین مدرک تحصیلی:

فوق لیسانس

شرح وظایف :

–  تقسیم کار بین کارکنان حوزه تحت سرپرستی و نظارت بر حسن انجام امور

– نظارت تهیه و تنظیم برنامه آزمون های کتبی و عملی مراکز ثابت ، آموزشگاههای آزاد ادواری ، صنایع ،پادگان ها و تیم های سیار ، کارگاه های واگذاری ، کارگران صنعت ساختمان و مهارت های پیشرفته

– نظارت بر انجام کلیه آزمون ها مطابق ضوابط آئین نامه ای

– نظارت بر اجرای طرح های مصوب و کوشش در جهت بهبود کیفی آزمون ها

– نظارت بر وضع کارگاهها و سالن ها ، سنجش و ایجاد هماهنگی درجهت بهبود کیفی آزمون ها

– شرکت در جلسات هیأت نظارت استان و جلسات مختلف به دستور مقام مافوق

– تهیه و تنظیم برنامه جلسات کمیته ارزشیابی مراکز و ستاد ارزشیابی استان

– تهیه و تنظیم ابلاغ اعضاء کمیته ارزشیابی مراکز

– ارزیابی کارکنان مطابق ضوابط مصوب

– هدایت و رهبری و ارائه خط مشی به پرسنل تحت سرپرستی با تصمیم گیریهای به موقع و مناسب

– امضاء و تأیید گواهینامه های صادره

– تهیه گزارش از کلیه فعالیت های انجام شده جهت ارائه به مقام مافوق

– انجام سایر امور محوله مربوطه که از طرف مقام مافوق ارجاع می شود

سامانه سامد