منو

نام  و نام خانوادگی : محمود مرادی
عنوان پست سازمانی : رئیس اداره امور مالی
محل خدمت :

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز

شماره تلفن داخلی/مستقیم  :

مستقیم             ۳۲۵۱۹۷۲۳-۰۲۶

داخلی                               ۱۷۵۰

۳۲۵۳۹۵۹۵  و ۳۲۵۳۹۴۹۴

آخرین مدرک تحصیلی:

 فوق لیسانس مدیریت دولتی

شرح وظایف :

– نظارت و پیگیری تهیه تنظیم حساب ، گزارش عملکرد و درآمد و هزینه و حفظ اسناد و دفاتر مالی برابر دستوالعمل های مربوطه

– نظارت وپیگیری اسناد تدارکات تنخواه گردان پرداختی کارپردازان و بررسی دفاتر موجود در واحد تدارکات

– نظارت بر کلیه امور مربوط به انبار اعم ار کنترل قبوض انبار ، موجودی اجناس موجود دفاتر مربوطه و انبارگردانی

– مراقبت و پیگیری در امر تهیه حساب سپرده و اوراق بهادار

– پیگیری اعتبارات تخصیص یافته از ستاد و نظارت بر حفظ و تأیید کلیه اسناد و دفاتر مالی

– مراقبت و پیگیری لازم در تهیه حساب اموال و نظارت بر اموال مذکور

– تهیه گزارش از کلیه فعالیت های انجام شده جهت ارائه به مافوق

– انجام سایر امور محوله در محدوده وظایق شغل که از طرف مافوق ارجاع می شود

سامانه سامد