منو

نام  و نام خانوادگی :  رحمت داسدار
عنوان پست سازمانی : رئیس اداره آموزش  ، پژوهش و برنامه ریزی
محل خدمت :

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز

شماره تلفن داخلی/مستقیم  :

مستقیم        ۳۲۵۴۴۴۳۰-۰۲۶

داخلی                           ۱۷۱۷

۳۲۵۳۹۵۹۵  و ۳۲۵۳۹۴۹۴ -۰۲۶

آخرین مدرک تحصیلی:

 لیسانس

شرح وظایف :

–  تقسیم کار بین کارشناسان و نظارت بر حسن انجام امور در تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی مراکز منطقه بر مبنای برنامه ها و استانداردهای آموزش

نظارت بر تشکیل کمیته های تخصصی به منظور تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی با توجه به فناوری روز ، نیاز بازار کار، قابلیتها و مزایای موجود در استان ها

– نظارت و کنترل بر برسی های کارشناسی جهت ایجاد مراکز جوار و شرکت های صنعتی مناطق مطابق با نیازسنجی استعدادهای بالقوه در بخش های کشاورزی و صنعتی

– نظارت و کنترل بر نحوه کار مربیان صنایع کشاورزی در کارگاههای مربوطه و تشخیص نارسائیها و کمبودها و اقدام در جهت رفع مشکلات آموزشی آن ها

– پیگیری و کنترل آمارهای مربوط به کارآموزان رشته های مختلف که توسط روسای مراکز تابعه آموزش فنی و حرفه ای ارائه می شود

– نظارت بر تهیه و جمع آوری کلیه اطلاعات موجود در زمینه استانداردهای مهارت و آموزشی تدوین شده در حرفه صنایع

– نظارت و کنترل بر برقراری ارتباط با مجامع امور صنفی به منظور تبادل اطلاعات و ارتقاء سطح علمی مربیان مراکز آموزش فنی و حرفه ای منطقه

تهیه و تنظیم برنامه های مربوط به رشته های مختلف آموزش فنی و حرفه ای و نظارت و ارزیابی بر نحوه اجرای برنامه

– فراهم نمودن موجبات همکاری با کارشناسان و مدیران صنایع در زمینه آموزش در مراکز جوار و ضمن کار و آموزش در صنایع و همچنین فراهم نمودن تسهیلات جهت اجرای برنامه هایآموزش در پادگان ها و آموزش سیار

– نظارت بر تهیه و تدوین برنامه های آموزشی مراکز و بررسی عملکرد و تشخیص نارسائی ها و ارائه طرح به منظور فراهم نمودن امکانات لازم برای رفع کمبودها

– شرکت در همایش های علمی ، آموزشی و پژوهشی در طی سال و بهره وری به منظور افزایش کیفی و کمی سطح آموزشی

– تهیه گزارش از کلیه فعالیت های انجام شده جهت ارائه به مقام مافوق

– انجام سایر امور محوله مربوطه که از طرف مقام مافوق ارجاع می شود

سامانه سامد