منو

تقاضای تاسیس مرکز جوار کارخانه

متقاضی محترم:nلطفا تقاضای تاسیس مرکز جوار کارخانه را از طریق تکمیل فرم ذیل اعلام و در اسرع وقت پس از بررسی های لازم با شما جهت تکمیل مستندات و بازدید و طی سایر مراحل مربوطه با شما تماس خواهند گرفت.

سامانه سامد