درخواست بازدید از مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان البرز

متقاضی محترم: ضمن تشکر از انتخاب مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان البرز، خواهشمند است به منظور انسجام بیشتر بازدیدها و برنامه ریزی مطلوبتر و جلوگیری از تداخل برنامه ها، فیلدهای زیر با دقت تکمیل و سپس ارسال نمایید.
  • افزودن یک ردیف جدید
    لطفا برنامه های خاصی غیر از بازدید اگر مد نظر هست بصورت خلاصه درج نمایید: آموزش مهارت کپسولی، مسابقه مهارت آزمایی و ...
سامانه سامد

نشانی

کرج، میدان آیت الله طالقانی، طالقانی شمالی، جنب دادگستری
تلفن تماس: 32539595-32539494 (026)
فکس: 32519611 (026)
صنـدوق پستی: 3487-31535

RSS Feed