درخواست بازدید از مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان البرز

متقاضی محترم: ضمن تشکر از انتخاب مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان البرز، خواهشمند است به منظور انسجام بیشتر بازدیدها و برنامه ریزی مطلوبتر و جلوگیری از تداخل برنامه ها، فیلدهای زیر با دقت تکمیل و سپس ارسال نمایید.
  • لطفا برنامه های خاصی غیر از بازدید اگر مد نظر هست بصورت خلاصه درج نمایید: آموزش مهارت کپسولی، مسابقه مهارت آزمایی و ...
سامانه سامد