منوسفارش دوره ویژه تفاهمنامه شرکت شهرکهای صنعتی

  • عنوان دوره آموزشیتعداد متقاضیمدت آموزش مورد نیازمحل اجرازمان پیشنهادی جهت اجرا 
    افزودن یک ردیف جدید
    لطفا فیلدهای فوق را براساس نیاز واقعی آن واحد صنعتی تکمیل فرمایید.
  • نام و نام خانوادگیشماره موبایلشماره ثابتایمیلفکس 
    افزودن یک ردیف جدید


نشانی

کرج، میدان آیت الله طالقانی، طالقانی شمالی، جنب دادگستری
تلفن تماس: 32539595-32539494 (026)
فکس: 32519611 (026)
صنـدوق پستی: 3487-31535

RSS Feed