منو

برگزاری مسابقات ملی مهارت:

فرآیند خدمت :

۱- ارسال منشور مسابقات توسط سازمان

۲- اطلاع رسانی در خصوص زمان و نحوه ثبت نام در سطح استان از طریق رسانه ها ی جمعی و مکاتبه با دانشگاهها، هنرستانها و مدارس …) از طریق اداره کل و مراکز آموزش فنی و حرفه ای

۲- ثبت نام داوطلبان در حرفه های مشخص و با شرایط سنی و مدارک خواسته شده در منشور مسابقات ملی مهارت هر دوره

۳- برگزاری آزمون مسابقات در سطوح شهرستانی ، استانی ، کشوری و جهانی بر اساس منشور

۴-منتخبین مرحله استانی مجاز به شرکت در اردوهای آموزشی مرحله کشوری می باشند

۵- معرفی منتخبین با ارائه مستندات جهت شرکت در مسابقات مرحله کشوری توسط استان به دفتر بین المللی مسابقات

۶-برگزاری مسا بقات بر طبق جدول زمانبندی ارائه شده توسط دفتر مسابقات

 

لینک سایت :

زمانبندی :

مدت زمان انجام کار

روش ارائه خدمت :

 حضوری و الکترونیکی

مدارک مورد نیاز :

برطبق مدارک مندرج خواسته شده در منشور مسابقات که هر ساله ارائه می شود

فرم:

آدرس :

کلیه مراکز آموزش فنی و حرفه ای در سطح استان

سامانه سامد