منو

برگزاری آزمونهای مهارتی

برگزاری آزمونهای مهارت

فرآیند خدمت :

۱-معرفی داوطلبان آزمون از طریق مراکز دولتی ،  آموزشگاه آزاد، ادواری (به صورت انفرادی)، تفاهم نامه و صنعت ساختمان

۲- برنامه ریزی و شیفت بندی معرفی شدگان به آزمون( آنلاین ، هماهنگ ، تفاهم نامه و صنعت ساختمان ) و درج کارت توسط کارشناسان در سایت

۳-برگزاری آزمون (الکترونیکی یا هماهنگ) برای داوطلبان حاضر توسط عوامل اجرایی

۴-ارسال نمرات به سیستم جامع پورتال

۵-  مراجعه قبولشدگان در آزمون کتبی جهت برگزاری آزمون عملی به مراکز مر بوطه

۶-درج نمرات عملی در سیستم جامع پورتال توسط همکاران واحد آزمون مراکز

۷-ارسال صورتجلسات داوطلبان به اداره کل و تایید نمرات توسط کارشناسان مربوطه و ریاست اداره آزمون و مسئول حراست و مدیر کل

۸- پرداخت هزینه صدور گواهینامه توسط داوطلبان

۹-صدور گواهینامه توسط کارشناس مربوطه اداره کل و ارسال و تحویل گواهینامه ها توسط اداره پست به متقاضی

۱۰- تمدید و تعویض گواهینامه های قدیمی بر طبق مقرارت و ضوابط

 

لینک سایت :

http://advari.irantvto.ir/

http://azmoon.portaltvto.com/

 فلوچارت: 

زمانبندی:

مدت زمان انجام کار

روش :

حضوری و الکترونیکی

فرم ها:ندارد

آدرس محل خدمت :

مراکز آموزش فنی وحرفه ای سطح استان ( شهرستان ها)

سامانه سامد