منواعلام نیاز شغلی بازار کار

به منظور اجرای آموزشهای مهارتی بصورت هدفمند و منطبق بر نیازهای آموزشی بازار کار این فرم طراحی شده است. صنایع، بنگاههای اقتصادی، صنوف و ... می توانند نیازهای خود به نیروی کار ماهر (مهارت آموختگان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور) را از طریق این فرم اعلام تا این اداره کل متناسب با این نیازها برنامه های آموزشی خود را طراحی و اجرایی نماید.
  • عنوان شغلحداقل مدرک تحصیلی مورد نیازجنسیتحداقل سنحداکثر سنتعدادعنوان حرفه / حرفه های مرتبطحداقل حقوقحداکثر حقوقحداقل مدت بکارگیری 
    افزودن یک ردیف جدید

نشانی

کرج، میدان آیت الله طالقانی، طالقانی شمالی، جنب دادگستری
تلفن تماس: 32539595-32539494 (026)
فکس: 32519611 (026)
صنـدوق پستی: 3487-31535

RSS Feed