منواعلام خلاقیت و نوآوری مهارت آموزی

در راستای نهادینه نمودن خلاقیت و نو آوری در مهارت آموزی، در نظر است از ایده های نو و جدید مربیان، کارکنان و صاحب نظران محترم و کارآموزان عزیز در امر مهارت آموزی حمایت شود. لذا عزیزانی که دارای ایده و طرحی در امر مهارت آموزی هستند می توانند از طریق تکمیل و ارسال این فرم و ارسال مستندات لازم جهت طرح در کمیته پژوهشی اداره کل اقدام نمایند.nکلیه طرحهای دریافتی در صورت تصویب در شورای پژوهشی با حفظ مالکیت معنوی برای فرد پیشنهاد دهنده مورد حمایت مادی و معنوی قرار خواهند گرفت و در نمایشگاههای مرتبط به نمایش گذاشته می شوند.n

سامانه سامد