منواعلام تخلفات آموزشی، اداری و مالی

شهروند گرامی:nچنانچه در مراجعه به مراکز آموزش فنی و حرفه ای و یا آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد در خدمات ارائه شده تخلفاتی مشاهده نمودید، لطفا به منظور پیگیری و احقاق حقوق شما و سایر شهروندان، از طریق تکمیل فیلدهای زیر ما را در شناسایی و پیگیری تخلفات یاری فرمایید.

سامانه سامد

نشانی

کرج، میدان آیت الله طالقانی، طالقانی شمالی، جنب دادگستری
تلفن تماس: 32539595-32539494 (026)
فکس: 32519611 (026)
صنـدوق پستی: 3487-31535

RSS Feed