منواعلام تخلفات آموزشی، اداری و مالی

شهروند گرامی:nچنانچه در مراجعه به مراکز آموزش فنی و حرفه ای و یا آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد در خدمات ارائه شده تخلفاتی مشاهده نمودید، لطفا به منظور پیگیری و احقاق حقوق شما و سایر شهروندان، از طریق تکمیل فیلدهای زیر ما را در شناسایی و پیگیری تخلفات یاری فرمایید.

سامانه سامد