منوارسال طرح پژوهشی

پژوهشگر محترم لطفا فایل پروپوزال خود را از طریق تکمیل فیلدهای زیر و آیلود فایل مربوطه ارسال فرمایید:
  • Max. file size: 2 GB.
  • Max. file size: 2 GB.

سامانه سامد