منو

ارتباط با مدیرکل

همکار/ متقاضی محترم: لطفا مطلب یا موارد مورد نیاز جهت مطرح کردن با مدیرکل را با تکمیل فیلدها زیر ارسال نمایید. ضمنا خاطر نشان می سازد این اطلاعات فقط توسط شخص مدیرکل رویت و مورد بهره برداری قرار می گیرد:
  • Max. file size: 2 GB.

سامانه سامد