دفترچه دوره های آموزشی سه ماهه اول ۹۷

http://www.alborztvto.ir/wp-content/uploads/2018/03/dftarcheh1.pdf