ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 تقی غیاثی تبار مدیرکل 32539696
2 محمدرضا زیدی معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی 32520258
3 معاون اداری و پشتیبانی 32539898
4 اسماعیل غفاری مدیر حراست 3254432
5 علیرضا نصیری رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت 32519616
6 محسن احمدی رئیس اداره آموزش، پژوهش و برنامه ریزی 32544430
7 کورش رستمی رئیس اداره موسسات کارآموزی آزاد 32519813
8 محمدعلی نیری رئیس اداره امور عمومی 32544434
9 محمود آهنی رئیس اداره امورمالی 32519723
10 ناصر کاردوست رئیس مرکز شهید خدایی
11 فرید مرجمکی رئیس مرکز تخصصی 18 ماهه شهید رهبری
12 علی پورجعفر رئیس مرکز تخصصی کشاورزی و شیلات زیبادشت
13 ماهناز کرمی رئیس مرکز خواهران الزهرا
14 عفت همدانی رئیس مرکز دومنظوره البرز
15 محمد محمودی رئیس مرکز ساوجبلاغ
16 صدیقه نجفی رئیس مرکز نظرآباد
17 محمدهادی حبیبی رئیس مرکز اشتهارد