ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
۱ تقی غیاثی تبار مدیرکل ۳۲۵۳۹۶۹۶
۲ محمدرضا زیدی معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی ۳۲۵۲۰۲۵۸
۳ آیت اله حیدری معاون اداری و پشتیبانی ۳۲۵۳۹۸۹۸
۴ اسماعیل غفاری مدیر حراست ۳۲۵۴۴۳۲
۵ علیرضا نصیری رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت ۳۲۵۱۹۶۱۶
۶ محسن احمدی رئیس اداره آموزش، پژوهش و برنامه ریزی ۳۲۵۴۴۴۳۰
۷ کورش رستمی رئیس اداره موسسات کارآموزی آزاد ۳۲۵۱۹۸۱۳
۸ محمدعلی نیری رئیس اداره امور عمومی ۳۲۵۴۴۴۳۴
۹ محمود آهنی رئیس اداره امورمالی ۳۲۵۱۹۷۲۳
۱۰ ناصر کاردوست رئیس مرکز شهید خدایی
۱۱ فرید مرجمکی رئیس مرکز تخصصی ۱۸ ماهه شهید رهبری
۱۲ علی پورجعفر رئیس مرکز تخصصی کشاورزی و شیلات زیبادشت
۱۳ ماهناز کرمی رئیس مرکز خواهران الزهرا
۱۴ عفت همدانی رئیس مرکز دومنظوره البرز
۱۵ محمد محمودی رئیس مرکز ساوجبلاغ
۱۶ صدیقه نجفی رئیس مرکز نظرآباد
۱۷ علیرضا اسلامی رئیس مرکز اشتهارد