ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تماس
1تقی غیاثی تبارمدیرکل32539696
2علیرضا مهرابیمعاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی32520258
3آیت اله حیدریمعاون اداری و پشتیبانی32539898
4اسماعیل غفاریمدیر حراست3254432
5محمدرضا زیدیرئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت32519616
6محسن احمدیرئیس اداره آموزش، پژوهش و برنامه ریزی32544430
7فریبا مهدی پوررئیس اداره موسسات کارآموزی آزاد32519813
8سید کامران سید صالحیرئیس اداره امور عمومی32544434
9محمدعلی نیریرئیس اداره امورمالی32519723
10محمد محمودیرئیس مرکز شهید خدایی
11فرید مرجمکیرئیس مرکز تخصصی 18 ماهه شهید رهبری
12علی پورجعفررئیس مرکز تخصصی کشاورزی و شیلات زیبادشت
13ماهناز کرمیرئیس مرکز خواهران الزهرا
14ناصر محمدیرئیس مرکز ساوجبلاغ
15صدیقه نجفیرئیس مرکز نظرآباد
16علیرضا اسلامیرئیس مرکز اشتهارد
17مرتضی قاسمیروابط عمومی09126002014