به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز پنجمین جلسه دبیران کمیته های کارگروه توسعه مدیریت اداره کل  در راستای بررسی اجرای شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۷  و هم سو با اجرای برنامه های سه ساله دوم اصلاح نظام اداری  با حضور دبیران کمیته های پنجگانه در محل دفتر مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای تشکیل و نتایج اقدامات انجام شده از سوی کمیته ها در این خصوص مورد بررسی قرار گرفت.

تقی غیاثی تبار مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز با تاکید به اهمیت موضوع ،  مستند سازی فعالیت های انجام شده را بر اساس شیوه نامه ضروری دانست و افزود : مجموعه همکاران در اداره کل و مراکز باید تلاش کنند تا تعهدات دستگاه در شاخص های عمومی به طور کامل اجرایی شود . وی استفاده و بهره گیری  از تجربیات سال گذشته ، مشاوران وکارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و نیز کارشناسان ستاد سازمان را مهم برشمرد.