به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز نهمین جلسه شورای آموزشی  با حضور مدیر کل ، معاون آموزش ، روسای ادارات ، روسای مراکز تابعه و کارشناسان حوزه آموزش در محل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان برگزار شد.

در ابتدای این جلسه روسای مراکز تابعه ضمن ارائه گزارش اجمالی از فعالیت ها و عملکرد آموزشی  ۸ ماهه  مراکز به مشکلات ، نظرات و پیشنهادهای خودرا در راستای پیشبرد اهداف سازمانی و اجرای تعهدات و در بخش های مختلف آموزشی اشاره نمودند.

تقی غیاثی تبارمدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز در ابتدا با اشاره به نزدیک شدن به پایان سال به عدم تحقق عملکرد در بخش های مختلف  توسط مراکز اشاره کرد و زمان باقی مانده تا پایان سال جاری  را فرصتی برای تحقق اهداف اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز دانست.

غیاثی تبار با اشاره به نقشه اداره کل  خلاقیت و نو آوری را یکی از راهبرد های این اداره کل در سال جاری دانست و افزود خلاقیت و نو آوری  برای پیشبرد اهداف آموزشی توسط روساو مربیان  در مراکز باید نهادینه شود که این مهم میتواند در کیفیت آموزش ها نقش مهمی داشته باشد.

در ادامه جلسه علیرضا مهرابی معاون آموزش پژوهش و برنامه ریزی به بررسی  عملکرد آموزشی مراکز پرداخت و افزود مراکز با کارشناسی و برنامه ریزی دقیق  میتوانند عملکردی یکسان در همه بخش های آموزشی داشته باشند که این مهم در دستور کار اداره آموزش  قرار گرفته است.

وی از تحقق ۶۹% عملکرد آموزشی نسبت به تعهدات سال جاری پرداخت و با  تاکید بر  اجرای آموزش های با کیفیت به ایجاد فضای رقابتی بین مراکز جهت عملکرد در همه بخش های آموزشی اشاره کرد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز هدف از برگزاری این جلسه را رفع مشکلات و چالش ها دانست و با تاکید بر ایجاد خلاقیت در مراکز و آموزش ها برای جلب اعتماد مخاطبین و ایجاد تفاوت بین مراکز آموزش فنی و حرفه ای با دیگر موسسات آموزشی ، به برنامه ریزی دقیق تر  برای اجرای با کیفیت دوره های مشارکتی و استفاده از مربیان مشارکتی با توجه به کمبود اعتبارات مالی و نیروی انسانی اشاره نمود.

در پایان معاون آموزش پژوهش و برنامه ریزی ضمن پاسخگویی به مشکلات مطرح شده از سوی روسای مراکز تسریع در روند رفع موانع در اجرای تعهدات مراکز را مورد تاکید قرار داد و با توجه به تعهدات تعیین شده برای مراکز، گزارش فعالیت ها و عملکرد  حوزه های مربوطه را ارائه و نقطه نظرات خود در خصوص چگونگی به کارگیری روش های اجرایی برای دستیابی به نتایج مطلوب تر را مطرح نمودند.