به گزارش ورابط عمومی اداره کل، نشست های اختصاصی مدیرکل با روسا و کارکنان اداره کل برگزار شد. در این نشست ها که با حضور مدیرکل، معاونت مربوطه، رئیس و کارکنان هر اداره ای برگزار می شد، ابتدا رئیس اداره گزارشی از عملکرد کمی و کیفی مربوطه در ۹ ماهه سالجاری، مشکلات و موانع و پیشنهادهای اداره ذیربط ارائه و سپس هریک از کارکنان نیز بی واسطه ضمن بیان ایده های ابتکاری و خلاقانه خود مشکلات و مسائل خود را مطرح می کردند.

در این نشست های اختصاصی که بصورت صمیمانه برگزار می شد مدیرکل ضمن تشکر از زحمات همه همکاران و روسا و معاونتهای مربوطه و پاسخ به مسائل و مشکلات بصورت جدی مسائل و امور اجرا نشده را پیگیری و انتظارات خود را مطرح می کردند.

غیاثی تبار مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز هدف از برگزاری این جلسات را برقراری ارتباط صمیمانه با کارکنان، پیگیری امور و سرعت بخشیدن به پیشبرد اهداف و برنامه های اجرایی اداره کل و آسیب شناسی امور عنوان کرد.

شایان ذکر است طی دو هفته گذشته جلسات اختصاصی به ترتیب با ادارات سنجش و ارزشیابی، امورعمومی، موسسات کارآموزی آزاد، امورمالی و آموزش برگزار شد.